ล้มละลาย สบายจริงไหม?

ล้มละลาย

การจะอยู่ในสถานะล้มละลาย บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะต้องโดนฟ้องล้มละลายเสียก่อน เพื่อทำให้กระบวนการมีความเป็นธรรม จากทั้งฝั่งลูกหนี้ และเจ้าหนี้

สารบัญเนื้อหา

ล้มละลาย คือ
การเป็นบุคคลล้มละลาย มีผลอย่างไรบ้าง?
หลักเกณฑ์ในการล้มละลาย
ข้อเสียของการล้มละลาย
ล้มละลาย ติดคุกไหม
เจ้าหนี้ ทำยังไงถ้าหากลูกหนี้ล้มละลาย
ข้อแนะนำเบื้องต้น ถ้ากำลังจะถูกฟ้องล้มละลาย
การเป็นบุคคลล้มละลาย ทำงานได้ไหม
บุคคลล้มละลาย ทำธุรกรรมทางการเงินได้ไหม
บุคคลล้มละลาย ทำประกันได้ไหม
บุคคลล้มละลาย ทำธุรกิจได้ไหม
สรุป

ล้มละลาย คือ

ล้มละลาย คือการที่บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลอยู่ในสภาพที่มี “หนี้สินล้นพ้นตัว” กล่าวอีกนัยนึงคือมีหนี้สินเยอะและไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้เจ้าหนี้ได้

คำว่า หนี้สินล้นพ้นตัว หมายถึง ?
บุคคลทั่วไป ต้องมีหนี้สินมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และสำหรับนิติบุคคล ต้องมีหนี้สินมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป

การเป็นบุคคลล้มละลาย มีผลอย่างไรบ้าง?

การเป็นบุคคลล้มละลาย จะทำให้เราไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้ทั้งสิ้น รวมถึงธุรกรรมการเงินต่างๆ  เช่น เปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น และยังส่งผลทำให้เราไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือห้างร้านต่างๆ ได้อีกด้วย

 หลักเกณฑ์ในการล้มละลาย

  1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีหนี้สินมากกว่า 1 ล้านบาท
  2. เป็นนิติบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่า 2 ล้านบาท
  3. เป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะมีหนี้สินพ้นล้นตัว หรือไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้

 ข้อเสียของการล้มละลาย

1. ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้ทั้งสิ้น รวมไปถึงธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร, การโอนเงิน, การถอนเงิน เป็นต้น

2. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงไม่สามารถรับราชการ หรือถ้ารับราชการอยู่แล้ว ก็จะต้องออกจากราชการ

3. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทได้

4. ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

ล้มละลาย ติดคุกไหม

ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษา บุคคลที่เป็นลูกหนี้จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อเข้าประชุมกับเจ้าหนี้ และทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน เสนอในที่ประชุมและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์

ซึ่งโดยปกตินั้นจะต้องห้ามกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน อาจจะทำได้เพียงบางอย่างเท่านั้นเช่น แจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขอนำเงินมาใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพได้พอสมฐานานุรูปเท่านั้น หากฝ่าฝืนโดยการแอบโอน หรือย้ายทรัพย์สินใดๆ ก็ตามในระหว่างนี้ บุคคลนั้นก็จะมีโทษทางอาญาด้วย

เจ้าหนี้ ทำยังไงถ้าหากลูกหนี้ล้มละลาย

1. เบื้องต้นเจ้าหนี้ควรช่วยสืบหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและที่อยู่ของลูกหนี้ หรือผู้ล้มละลาย ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

2. ติดตามสอดส่องทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือผู้ล้มละลาย แล้วแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อช่วยเหลือในการรวบรวมจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลาย

3. ให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศพิทักษ์ทรัพย์

4. ตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนด

5. ไปตามนัดประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้ง และไปศาลในวันนัดไต่สวนลูกหนี้ ตามวันเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์

6.รับเงินส่วนแบ่งทรัพย์สินที่รวบรวมได้ในคดีล้มละลาย ที่ลูกหนี้อาจมีเงินมาขอชำระบางส่วน

ข้อแนะนำเบื้องต้น ถ้ากำลังจะถูกฟ้องล้มละลาย

1. เมื่อลูกหนี้ได้รับจดหมายทวงหนี้ให้รีบหาทางเจรจากับเจ้าหนี้ และทำการผ่อนชำระหนี้บางส่วน เช่น 10-30% ของจำนวนหนี้ เป็นต้น

2. ลูกหนี้ควรเจรจาขอลดหนี้ในช่วงก่อนถูกฟ้องล้มละลาย เพราะในช่วงที่ลูกหนี้มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลายเจ้าหนี้ได้ถูกตัดหนี้ที่สูญไปแล้ว เงินที่ชำระทั้งหมดจะถือเป็นกำไรของเจ้าหนี้ จึงทำให้สามารถตกลงกันได้ง่ายกว่า

3. เมื่อได้รับหมายศาลให้รีบปรึกษาทนายความ ไม่ควรดำเนินการด้วยตนเอง เพราะอาจเกิดความเสียเปรียบ หรือเสียรู้ได้

การเป็นบุคคลล้มละลาย ทำงานได้ไหม

บุคคลล้มละลาย ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทได้ แต่หากมีความจำเป็นจริง ๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น และไม่สามารถทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อกำหนดไว้แล้วว่า ห้ามบุคคลล้มละลายเข้าทำงาน ซึ่งงานที่บุคคลล้มละลายไม่สามารถประกอบได้อย่างแน่นอนคือ งานราชการ รวมไปถึงการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเมือง แม้จะพ้นจากสภาพล้มละลายแล้ว แต่ก็ยังสามารถตรวจสอบล้มละลายได้

บุคคลล้มละลาย ทำธุรกรรมทางการเงินได้ไหม?

สำหรับเงินในส่วนที่ถูกพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ควบคุมไว้ จะไม่สามารถทำนิติกรรม หรือธุรกรรมทางการเงินใดๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงิน หรือโอนเงิน และไม่สามารถเปิดบัญชีหรือกู้ธนาคาร แต่ยังสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ด้วยเงินเลี้ยงชีพ และรายได้ใหม่ในอนาคต

บุคคลล้มละลาย ทำประกันได้ไหม

ทำประกันไม่ได้ พราะประกันถือเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

กรณีที่ลูกหนี้ซื้อประกันชีวิตจ่ายกรมธรรม์ไปแล้วและต่อมากลายเป็นบุคคลล้มละลาย กรมพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะไถ่ถอน หรือเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อคืนสภาพเป็นเงินสด และนำมาไถ่ถอนหนี้สินได้ทั้งหมด

ฉะนั้น บุคคลล้มละลายจึงมีสิทธิ์ที่จะเสียสิทธิ์ในประกันชีวิตของตนเอง แม้ว่าจะเป็นการซื้อและจ่ายชำระก่อนที่จะอยู่ในสถานะล้มละลาย

บุคคลล้มละลาย ทำธุรกิจได้ไหม

หากมีสภาพล้มละลายอยู่แม้มีธุรกิจอยู่แล้ว จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทได้ หรือหากต้องการจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล ก็ไม่สามารถทำได้ จะต้องใช้ชื่อคนอื่นเป็นตัวแทนทั้งหมด จนกว่าจะพ้นจากสภาพเป็นบุคคลล้มละลาย

สรุป

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสภาพล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยพิทักษ์ทรัพย์อย่างเต็มที่ ซึ่งหากบุคคลล้มละลายขัดขืน หรือมีการปิดบังหลบซ่อนทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ บุคคลล้มละลาย หรือนิติบุคคลล้มละลาย สามารถโดนคดีอื่นๆ เสริมได้อีกด้วย

เนื้อหา / เรียบเรียง กวี

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

ใส่ความเห็น