บริการด้านกฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ

  บริการจัดตั้งบริษัท        

 • สัญญาหุ้นส่วนก่อนลงทุน
 • สัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายที่สำรองจ่ายไปก่อนตั้งบริษัท
 • จัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน
 • รายงานการประชุม
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • อำนาจหน้าที่กรรมการ
 • เปิดบัญชีบริษัทฯ
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • ใบหุ้น
 • สมุดหุ้น

บริการจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัท

 • จดทะเบียนเพิ่มทุน
 • จดทะเบียนลดทุน
 • เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • จดทะเบียนสาขา
 • ควบกิจการ
 • เปลี่ยแปลงกรรมการ / ถอดกรรมการ
 • รายงานการประชุม
 • เปลี่ยนอำนาจกรรมการ
 • เปลี่ยนกฎระเบียบในการออกเสียง
 • จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง

ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจดจัดตั้งบริษัทและเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ทันที

สัญญาหุ้นส่วน 

การทำสัญญาหุ้นส่วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจเพราะปัญหาระหว่างหุ้นส่วนจะส่งผลกระทบที่สำคัญอย่างมากต่อธุรกิจของคุณไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าไหร่ก็ตาม 

สิ่งสำคัญในสัญญาหุ้นส่วนที่ต้องระบุไว้ เช่น หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย การแบ่งผลกำไรและขาดทุนของกิจการ การลงทุน เป็นต้น

สัญญาหุ้นส่วนระหว่าง 2 ฝ่าย

สัญญาหุ้นส่วนมากกกว่า 2 ฝ่าย

สัญญาหุ้นส่วนกับชาวต่างชาติ

สัญญาหุ้นส่วนระหว่างบริษัท นิติบุคคล 

สัญญาหุ้นส่วนหลังจากเริ่มกิจการไปแล้ว

สัญญาหุ้นส่วนเพื่อยุติกิจการและแบ่งทรัพย์สิน แบ่งกำไร

สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วน 

ทีมทนายความของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและข้อพิพาททำให้สามารถคาดการณ์ปัญหาระหว่างหุ้นส่วนในธุรกิจของคุณได้และช่วยออกแบบสัญญาหุ้นส่วนที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ 

หากคุณยังไม่มีสัญญาหุ้นส่วนหรืออยู่ระหว่างเริ่มต้นธุรกิจสามารถติดต่อเราเพื่อทำสัญญาหุ้นส่วนได้

จัดทำ Holding company 

ประโยชน์ในการจัดทำ Holding Company หรือ โครงสร้างบริษัทในเครือ จะทำให้คุณเห็นภาพธุรกิจใหญ่ขึ้น นอกจากนี้จะทำให้ง่ายต่อการต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ๆภายใต้บริษัทแม่ อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นคงอีกด้วย 

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ Holding Company 

กำหนดโครงสร้างของ Holding Company ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

จัดตั้งบริษัทลูก จำหน่ายหุ้นหรือโอนหุ้น ไปมาระหว่างบริษัท 

คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดหุ้นส่วนต่างๆ 

สัญญาหุ้นส่วน

เพิ่มทุนหรือลดทุน จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ 

กระจายหุ้นไปยังบริษัทลูกตามสัดส่วนที่ต้องการ

โอนถ่ายทรัพย์สินไปยังบริษัทลูกที่ต้องการ

ระบบบัญชี ภาษี ทั้งระบบ

เอกสารและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทีมทนายความของเรามีประสบการณ์ในการจัดตั้งโครงสร้าง Holding Company สามารถให้คำแนะนำแก่ท่านได้

หากท่านต้องการจัดตั้ง Holding Company หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ 

วางแผนภาษี 

ภาษีเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลการวางแผนภาษีจึงทำให้คุณจ่ายภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องเสี่ยงกับค่าปรับอันมหาศาลและจ่ายภาษีได้น้อยลงอย่างถูกต้องด้วย 

ให้คำปรึกษาเรื่องภาษีบุคคลธรรมดา

บริการยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดารายปี 

วางแผนภาษีสำหรับพนักงานประจำ 

วางแผนภาษีสำหรับรายได้แบบ พรีเเลนซ์

วางแผนภาษีสำหรับกิจการ SME 

วางแผนภาษีสำหรับกิจการใหญ่ 

วางแผนภาษีโดยโครงสร้าง Holding Company 

จ่ายภาษีรายเดือน

ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

– VAT 

อื่นๆ เกี่ยวกับภาษี

อย่าให้เรื่องภาษีเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจของคุณหากท่านมีความกังวลหรือต้องการที่ปรึกษาด้านภาษีสามารถติดต่อเราได้ 

ฟื้นบริษัทร้าง 

บริษัทร้างเกิดจากการที่ท่านไม่ได้นำส่งงบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขีดชื่อบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนออกจากระบบ ทำให้ทางกฎหมายท่านไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆทางการค้าได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการรับเงิน การจ่ายเงิน จนกว่าจะทำเรื่องฟื้นบริษัท หรือ ขอจดบริษัทกลับสู่ทะเบียน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริษัทร้าง

ร้องขอจดชื่อบริษัทกลับสู่ทะเบียน

นำส่งงบการเงินหลังจากบริษัทกลับสู่ทะเบียน

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกลับสู่ทะเบียน

คำปรึกษาในการจัดทำงบการเงิน 

ต้องการคำปรึกษาหรือบริการจดชื่อบริษัทกลับสู่ทะเบียนติดต่อเราได้ทันที 

บริการทำสัญญา

บริการจัดทำสัญญา และ ตรวจสัญญา

 • สัญญาจ้างทั่วไป
 • สัญญาจ้างฟรีแลนซ์
 • สัญญาหุ้นสว่น
 • สัญญาระงับข้อพิพาท
 • สัญญาซื้อขายบ้าน ที่ดิน คอนโด
 • โอนสิทธิเรียกร้อง
 • มอบอำนาจดำเนินการต่างๆ
 • สัญญาซื้อขายกิจการ
 • สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
 • สัญญาเช่าซื้อ
 • สัญญาเช่าบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์
 • สัญญาปลูกสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน
 • สัญญาเงินกู้
 • เอกสารทางกฎหมายต่างๆ

เราให้บริการด้านสัญญาครบวงจร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามาหลายธุรกิจทำให้เรามีความชำนาญและมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น และจัดทำสัญญาครอบคลุมในทุกเหตุการณ์

ติดต่อเพื่อทำสัญญา ตรวจสัญญา ทำนิติกรรมเอกสารทางกฎหมายต่างๆ

การทำสัญญาจ้างให้รัดกุมเหมาะสมกับลักษณะงาน ค่าจ้าง เงื่อนไขการเลิกจ้าง เป็นสิ่งสำคัญในการจ้างงานอย่างมาก เพื่อป้องกันปัญหาการตีความในการทำงานและข้อพิพาทระหว่างผู้จ้างกับลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างประจำหรือจ้างพรีแลนซ์

 • สัญญาจ้างพนักงาน
 • สัญญาจ้างฟรีเเลนซ์
 • แบบฟอร์มสัญญาจ้างแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญาจ้าง
 • เจรจาข้อพิพาทจากสัญญาจ้าง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างหรือรับจ้างงาน
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง ออกแบบ
 • สัญญาจ้างผู้รับเหมาะ
 • สัญญาจ้างจัดทำบัญชี
 • สัญญาจ้างผลิตสินค้า
 • สัญญาอื่นๆ

ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องสัญญาจ้างต่างๆ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ

จดทะเบียนกรรมการลาออก 

จดทะเบียนไล่กรรมการออกจากตำแหน่ง 

จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ

กรรมการขอลาออกด้วยตนเอง 

กรรมการยื่นใบลาออกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพิ่มหรือลดกรรมการ 

จำกัดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 

เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทฯ 

อื่นๆ เกี่ยวกับกรรมการ

ติดต่อเราเพื่อดำเนินการหรือขอคำปรึกษาได้ทันที 

เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น 

ยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นขณะจัดตั้งบริษัท

จัดทำใบหุ้น

จัดทำสมุดหุ้น

โอนหุ้น 

สัญญาโอนหุ้นระหว่างหุ้นส่วน

สัญญาโอนหุ้นกับบุคคลภายนอก

หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นสามัญ 

เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น 

ติดต่อเราเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นบริษัทหรือขอคำปรึกษาได้ทันที 

จดสิทธิบัตร

ตรวจสอบสิทธิบัตร ว่ามีคนใช้ไปแล้วหรือไม่

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ

เตรียมเอกสารเพื่อขอสิทธิบัตร ลิขสิทธิ

ยื่นคำขอสิทธิบัตริ ลิขสิทธิ

แจ้งจับลิขสิทธิ

ต่อสู้คดีสิทธิบัตร ลิขสิทธิ

ติดต่อเราเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิได้ทันที

บริการด้าน บัญชี และ ภาษี 

 • จัดตั้งโครงสร้างทางบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายเดือน
 • นำส่งภาษีและบัญชีรายเดือน
 • จัดทำงบการเงิน
 • รับรองงบการเงิน
 • วางแผนภาษี
 • เสียภาษีประจำปี
 • เสียภาษีประจำเดือน
 • ภาษีนิติบุคคล
 • ภาษีบุคคลธรรมดา
 • ขอคืนภาษี
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • โต้แย้ง ชี้แจ้ง กับกรมสรรพากร
 • ต่อรองค่าปรับ กับกรมสรรพากร
 • อื่นๆ

ปรึกษาเรื่องบัญชี ภาษี ติดต่อเราได้ทันที 

บริการขอใบอนุญาตต่างๆ 

ในการประกอบกิจการมีความจำเป็นต้องมีใบอนุญาตต่าๆกับทางราชการเพื่อความสะดวกสามารถใช้บริการของเราในการติดต่อราชการเผื่อใบอนุญาตได้

– อย. 

– ใบอนุญาตขายอาหาร

– ใบอนุญาตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

– ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

– ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน 

– ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า หรือจำหน่ายสินค้า

– ใบอนุญาต บาร์ เบียร์ 

– ใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา

– อื่นๆ 

หากท่านยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของท่านต้องอาศัยใบอนุญาตอะไรบ้าง สามารถให้เราไปตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ 

ตรวจสอบธุรกิจ 

ก่อนที่ท่านจะทำการซื้อกิจการหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจใดเราแนะนำให้ท่านดำเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของธุรกิจสถานะทางบัญชีภาะทางกฎหมายของกิจการนั้นๆเสียก่อน 

ตรวจสอบหนี้สินของบริษัท

ตรวจสอบสถานะของบริษัท

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบัญชี การลงบัญชีของบริษัท

ตรวจสอบคดีความของบริษัท 

ตรวจสอบคดีความของกรรมการผู้จัดการ

ตรวจสอบคดีความของผู้ถือหุ้น

ประเมินความถูกต้องและความเสี่ยงด้านกฎหมายและบัญชี 

ประเมินความเสี่ยงด้านภาษี 

ตรวจสอบใบอนุญาตทางกฎหมาย 

ตรวจสอบลักษณะอื่นๆ ทางกฎหมาย 

ติดต่อเราเพือขอคำปรึกษาก่อนทำสัญญาร่วมหุ้นซื้อกิจการหรือลงทุนในบริษัท