มีคนให้เงิน โดยเสน่หา เรียกคืนได้ไหม ต้องเสียภาษีไหม

gives money by love th

สารบัญเนื้อหา

การให้โดยเสน่หา คือ
ให้โดยเสน่หา มีอะไรบ้าง
มีคนให้เงิน ต้องเสียภาษีไหม
ให้โดยเสน่หา เรียกคืน ได้ไหม
แฟนโอนเงินจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีไหม

การให้โดยเสน่หา

การมอบทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้ให้ มอบให้แก่ ผู้รับ โดยทั้งสองฝ่ายมีความยินดีและเต็มใจที่จะส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นๆซึ่งผู้รับ

ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ตอบแทนแต่อย่างใด และไม่จำเป็นว่า ต้องเป็นการให้ของคู่รักเท่านั้น เพราะการให้ที่เข้าข่ายความหมายข้างต้น

ก็ถือเป็นการให้โดยเสน่หาแล้วทั้งสิ้น การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้รับแล้ว จะส่งมอบด้วยวิธีไหนก็ได้ขอแค่ให้ผู้รับ

สามารถมีอำนาจจัดการทรัพย์สินนั้นได้ก็พอ

ให้โดยเสน่หา มีอะไรบ้าง

เป็นการให้โดยไม่มีค่าตอบแทน ผู้ให้และผู้รับไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือเครือญาติกัน

ตัวอย่างการให้โดยเสน่หา

  • การมอบทรัพย์สินให้บุตรบุญธรรม
  • การมอบทรัพย์สินให้คู่ชีวิต
  • การมอบทรัพย์สินให้เพื่อน

มีคนให้เงิน ต้องเสียภาษีไหม

การให้โดยเสน่หาอาจต้องเสียภาษีขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินที่โอน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการให้คือ ผู้รับทรัพย์สินโดยเสน่หา

ภาษีการให้ (Gift Tax) คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจากการที่บุคคลธรรมดาได้รับทรัพย์สินโดยเสน่หา ทรัพย์สินที่อาจต้องเสียภาษี

การให้ ได้แก่ เงิน อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ ทรัพย์สินทางปัญญา

ภาษีการให้กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 77/7 กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่รับทรัพย์สินโดยเสน่หาต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน

อัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท

ให้โดยเสน่หา เรียกคืน ได้ไหม

เมื่อเราให้เงิน ให้สิ่งของ ให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นไปแล้ว ต่อมาเราจะไปขอคืนไม่ได้ เรามักจะเรียกกันจนติดปากว่า เป็นการให้โดยเสน่หา แตก

การให้โดยเสน่หาก็สามารถที่จะฟ้อง เพื่อเรียกเงิน เรียกสิ่งของ หรือทรัพย์สินคืนจากผู้รับได้ หากมีเหตุประพฤติเนรคุณ ตามมาตรา 531

แฟนโอนเงินจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีไหม

การให้โดยเสน่หาจากคู่สมรสเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นเฉพาะเงินได้ในส่วน ที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น ซึ่งการได้รับยกเว้นในกรณีนี้ต้องเป็นกรณีคู่สมรส โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนเป็นสามีภริยาถูกต้องตามกฎหมาย

การให้โดยเสน่หาจากบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เนื้อหาโดย นายกวี สุขถนอม

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย

ใส่ความเห็น