สัญญารักษาความลับ NDA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

nda th

สารบัญ

สัญญารักษาความลับ คืออะไร

สัญญารักษาความลับ (NDA) คือเอกสารทางกฎหมายระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ซึ่งตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนใดๆ ระหว่างการทำธุรกิจร่วมกัน เช่นเดียวกับข้อตกลงความเป็นส่วนตัวที่ปกป้องความลับระหว่างหมอกับผู้ป่วย และระหว่างทนายความกับลูกค้า NDA จะมอบการปกป้องที่สำคัญให้กับเจ้าของธุรกิจที่แชร์ข้อมูลที่เป็นความลับกับพาร์ทเนอร์หรือนักลงทุน พนักงาน รวมถึงผู้ทำสัญญาในอนาคต

ความสำคัญของสัญญารักษาความลับ

สัญญาทางกฎหมายอย่างสัญญารักษาความลับนั้นมีความสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดย่อมและสตาร์ทอัพทั้งในและนอกวงการเทคโนโลยี หากคุณมีไอเดียดีๆ หรือคิดค้นเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือสูตรที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะที่คุณต้องการขาย คุณอาจจำเป็นต้องแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อหาทุนสนับสนุน เริ่มการผลิต และนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาด แผนธุรกิจของคุณเองและรายชื่อลูกค้าที่มีความสำคัญนั้นก็อาจต้องการการป้องกันเช่นเดียวกัน เมื่อใช้ NDA คุณจะมีข้อตกลงทางกฎหมายที่สามารถช่วยปกป้องกลุ่มลูกค้าและไอเดียของคุณในขณะที่หาเงินและจ้างพนักงานหรือฟรีแลนซ์

สัญญา NDA จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทจะไม่รั่วไปออกสู่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็น สูตรยา กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ ซอร์สโค้ด และโมเดลธุรกิจ ซึ่งหากมีการทำสัญญา NDA แล้วจะสามารถป้องกันให้ผู้ไม่หวังดีนำความลับที่สำคัญไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดีได้

ทั้งนี้หากคู่สัญญากระทำผิดต่อสัญญา NDA แล้วนั้น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่ได้กำหนดในสัญญา หรืออาจมีความผิดตามกฎหมายตามมาอีกด้วย ยิ่งหากเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการเปิดเผยความลับที่ผิดต่อสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว โดยความผิดตามกฎหมายดังกล่าวนั้นจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายดังต่อไปนี้

1. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2

ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มาตรา 322-325 ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

ได้บัญญัติคำนิยามคำว่าความลับทางการค้า (Trade Secret) หากข้อมูลที่เป็นความลับมีความหมายภายใต้คำนิยามนี้ ข้อมูลดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างสัญญา nda

NDA 5 ประเภทที่พบได้ทั่วไป

ทั้งสองฝ่าย
แบบฟอร์ม NDA แบบทั้งสองฝ่ายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันกับทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ข้อตกลงเหล่านี้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่มีเพียงฝ่ายเดียว (ผู้เปิดเผย) แบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่าย (ผู้รับ) ผู้รับมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ

พหุภาคี
ข้อตกลง NDA แบบพหุภาคีครอบคลุมตั้งแต่สามฝ่ายขึ้นไปที่แชร์ข้อมูลกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และฝ่ายที่ได้รับทั้งหมดสัญญาว่าจะปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยเมื่อมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง NDA ประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำข้อตกลงแยกกันหลายฉบับ

มีวันสิ้นสุด
ข้อตกลงประเภทนี้เป็น NDA ที่มีวันหมดอายุ เมื่อระยะเวลาที่ตกลงกันสิ้นสุดลงแล้ว ฝ่ายเปิดเผยจะปลดเปลื้องฝ่ายรับออกจากข้อตกลง ข้อตกลงอาจกำหนดวันที่สิ้นสุดในวันที่ระบุหรือเมื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจสิ้นสุดลง

ไม่มีวันสิ้นสุด
สัญญารักษาความลับเหล่านี้ไม่มีวันหมดอายุ และฝ่ายที่ได้รับข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันหรือจนกว่าข้อมูลจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อทนาย