Appointment

นัดฟังคำพิพากษาคดีผิดสัญญาเงินการันตีผลตอบแทน

คดีนี้ลูกความได้ฟ้องเรียกร้องให้ฝ่ายจำเลยปฏิบัติตามสัญญาโดยให้ชำระเงินการันตีผลตอบแทนจากการซื้อขายคอนโดให้ครบถ้วน

แต่ก่อนทำการสืบพยานในคดีนี้ลูกความซึ่งเป็นต่างชาติไม่สามารถชำระค่าขึ้นศาล 2% ของทุนทรัพย์แห่งคดีได้

ทนายความจึงดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล หลังจากการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลศาลมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าธรรมเนียมศาลเพียง 60,000 บาทจาก 120,000 บาท

จากนั้นศาลนัดฟังคำพิพากษาและมีคำคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเงินการันตีผลตอบแทนทั้งหมดให้กับโจทก์