Assets


ในคดีนี้ลูกความต้องการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดแทนการซื้อทรัพย์ต่อผู้ขาย เนื่องจากในการขายทอดตลาดมูลค่าทรัพย์สินจะมีราคาที่ต่ำลงจากความเป็นจริง

แต่ด้วยกระบวนการในการขายทอดตลาดนั้นซับซ้อน ลูกความจึงมอบหมายให้ทนายความ ตรวจสอบราคามูลทรัพย์ พร้อมรับมอบอำนาจประมูลทรัพย์จากการขายทอดตลาดและวางเงินบางส่วน

ทนายความของเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบังคับคดี และดำเนินการแทน