Attachment


ยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด

หลังจากศาลมีคำพิพากษาให้นายจ้างชำระค่าคอมมิชชั่นคงค้างแก่ลูกจ้างเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31 ล้านบาท แต่ฝ่ายนายจ้างกับไม่นำเงินมาชำระ ลูกความซึ่งเป็นต่างชาติจึงมอบหมายให้ทนายความดำเนินการยึดทรัพย์สิน (ห้องชุด) ออกขายทอดตลาด

ในระหว่างการตั้งเรื่องยึดทรัพย์สิน กลับพบว่าฝ่ายนายจ้าง โอนยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ที่สำนักงานที่ดิน จึงทำให้ในการตั้งเรื่องบังคับคดียึดทรัพย์สินนี้ยึดห้องชุดได้เพียงแค่สี่ห้องมีมูลค่า 12 ล้านบาทเท่านั้น

แต่แล้วก็ผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งถึงวันขายทอดตลาดไม่มีการคัดค้านจากผู้มีส่วนได้เสีย

หากไม่สะดวกดำเนินการเรื่องบังคับคดีด้วยตนเองสามารถติดต่อทนายความทางสำนักงานของเราให้ช่วยดำเนินการแทนได้