Investigation


ไต่สวนมูลฟ้องคดีฉ้อโกงประชาชน

คดีนี้คนไทยกลุ่มหนึ่งได้หลอกลวงชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากให้ร่วมลงทุนในกิจการรีสอร์ทและร้านขายอาหารเครื่องดื่มบาร์

โดยแจ้งกับชาวต่างชาติว่าตนนั้นมีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทโรงแรม และมีใบประกอบอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งมีการหลอกชาวต่างชาติเป็นวงกว้างว่าตนได้ทำสัญญาเช่าระยะยาว 24 ปีกับผู้เช่า จากนั้นทนายความจึงฟ้องเป็นคดีฉ้อโกงประชาชน

และได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกเอกสารจากสำนักงานที่ดินและและที่ว่าการอำเภอ

แต่แล้วเมื่อเอกสารส่งมาถึงศาลกลับพบว่าคนไทยกลุ่มดังกล่าวไม่มีเอกสารตามที่กฎหมายระบุไว้ว่าต้องทำทั้งมีพฤติการณ์เรียกเก็บเงินมากกว่าปกติเป็นพิเศษ

ถ้าคุณโดนหลอกในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ สามารถติดต่อสำนักงานของเราให้ดำเนินการตรวจสอบก่อนฟ้องคดีได้