Understanding Contracts and Internal Company Laws in Thailand-Laos


เข้าใจสัญญาและกฎหมายภายในบริษัท

บริษัทการไฟฟ้าที่ประเทศลาวติดต่อมาเพื่อ ให้สำนักงานอบรมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาและกฎหมายภายในบริษัท และปัญหาที่มักจะพบในสัญญารูปแบบที่แตกต่างออกไป

ทางสำนักงานได้จัดให้มีการอบรม และแลกเปลี่ยนความรู้ทางกฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการเสนอแนวทาง หรือแนะนำหากเกิดปัญหาขัดเเย้งจากสัญญา หรือภายในองค์กร รวมถึงการไกล่เกลี่ยอย่างไรไม่ให้เสียผลประโยชน์

ทั้งนี้ในรูปแบบการบังคับใช้หรือตัวกฎหมายของทั้งไทย-ลาว จะไม่เหมือนกันทุกประการ แต่กระบวนการไกล่เกลี่ย และการประนีประนอมก่อนชั้นศาลสามารถปรับใช้ หรือมีเทคนิคกระบวนการที่ค่อนข้างเหมือนกันสามารถแลกเปลี่ยนกันเป็นแนวทางใหม่ๆ ได้เช่นกันค่ะ

ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ