Shareholder Agreement


ต่างชาติต้องการให้คนไทยถือหุ้นแทน เพื่อทำธุรกรรมต่างๆแทน เพื่อความสะดวกในเรื่องการประสานงานต่างๆ

ทางสำนักงานจึงดำเนินการทำสัญญาถือครองหุ้น ให้คนไทยถือครองหุ้นแทนต่างชาติ ในการทำเนินกิจการต่างๆแทนต่างชาติ

ในการให้บุคคลอื่นถือครองหุ้นในบริษัทแทนตน หากตัวเจ้าของจริงๆเกิดความไม่สบายใจ สามารถทำสัญญาถือครองหุ้นแทนได้ เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการต่างๆ ตามขอบเขตของสัญญา

ยินดีให้บริการค่ะ