Transferring

โอนทรัพย์มรดกหลังได้รับคำสั่งศาล

ทายาทตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งมีทรัพย์มรดกเป็นคอนโด เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว จึงต้องดำเนินการในการโอนทรัพย์มรดกต่อที่สำนักงานที่ดิน

ทางเราจึงได้ตรวจสอบทรัพย์มรดก ซึ่งพบการติดอายัติของภาษีที่ไม่ได้ชำระ ทั้งนี้สำนักงานดำเนินการปลดอายัติ และดำเนินการโอนแก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายต่อไป

ทางสำนักงานยินดีให้บริการด้านการจัดตั้งผู้จัดการ รวมถึงดูแลถึงการโอนทรัพย์หลังจากได้รับคำสั่งศาลค่ะ

ขอบคุณค่ะ