condominium

ผิดสัญญาเงินการันตีคอนโด

คดีนี้ลูกความได้ซื้อคอนโดแล้วไม่ได้รับเงินการันตีหรือเงินประกันการเช่าตามสัญญา จึงมอบหมายให้เราดำเนินการฟ้องร้องต่ออาคารชุดโครงการนี้

ปรากฎว่าคดีนี้ทางจำเลยยอมรับว่าผิดสัญญาจึงขอทำสัญญายอมต่อศาลและขอชดใช้หนี้ตามสัญญากับโจทก์ หากไม่ชำระเงินตามสัญญาเราก็จะบังคับคดีต่อไป

ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมบริการครับ