Notification


เคสนี้ลูกค้า walk in เข้ามาเพื่อขอให้ทนายความรับรองเอกสารสำคัญที่เป็นหนังสือรับเงินบำเหน็จ โดยประสงค์ให้ทนายความรับรองเพื่อยืนยันตัวตนว่าลูกค้ายังมีชีวิตอยู่ เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับเงินบำเหน็จ ในบั้นปลายชีวิตต่อไป

ทางเราจึงได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเช่น หัวข้อของเอกสารหรือพาสปอร์ตของลูกค้าว่าถูกต้องหรือไม่

จากนั้นทนายความก็จะรับรองเอกสารให้ลูกค้าได้นำไปใช้ต่อไป ซึ่งการรับรองเอกสารนี้เป็นการรับรองของลูกค้าว่าได้มาเซ็นชื่อต่อหน้าทนายความจริง

และเพื่อความปลอดภัย ทนายความจะทำสำเนาเก็บไว้ด้วย 1 ฉบับ

หากท่านใดมีความจำเป็นที่ต้องการให้รับรองเอกสารสำคัญเพื่อนำไปใช้ที่ต่างประเทศหรือภายในประเทศย่อมสามารถให้ทนายความรับรองให้ได้

ยินดีให้คำแนะนำและพร้อมบริการครับ