Legal opinion


งานนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกความให้สำนักงานของเราทำความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีของเบิกความเท็จ

สืบเนื่องจากกรรมการในบริษัทถูกอดีตหุ้นส่วนฟ้องเป็นคดีเกี่ยวกับการเบิกความเท็จต่อศาล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 28 คดี

โดยในคดีดังกล่าวนั้นอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษา ทางด้านลูกความมีความกังวลใจในหลายเรื่องจึงว่าเจ้าสำนักของเราให้ทำความเห็นทางกฎหมาย

ความท้าทายของคือ การหาข้อกฎหมายสนับสนุนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีเนื่องจากในแต่ละคดีมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ปี2558 จนถึงปีปัจจุบัน

แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี หากไม่มั่นใจหรือต้องการความเห็นทางกฎหมายเพิ่มเติมทางสำนักงานของเรายินดีให้บริการ